O PROJEKCIE

Projekt pt. „Znajomość języków obcych wizytówką człowieka sukcesu” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy z Województwem Pomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Pomorskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej, zwanym dalej Instytucją Zarządzającą. Projekt realizuje CITYSCHOOL SP. Z O.O., ul. Hoża 66/68, 00-682 Warszawa.

Wartość Projektu: 806 757,60zł
Dofinansowanie: 685 743,96 zł

Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2020 r. – 31.10.2021 r.

Celem głównym Projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy 348 osób (209 kobiet i 139 mężczyzn) z terenu województwa pomorskiego w wieku aktywności zawodowej (18-64 lata), które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kwalifikacji w zakresie języka angielskiego lub niemieckiego.

Grupa docelowa:

  • Osoby w wieku 18-64 lata (min. 80% grupy docelowej to osoby w wieku 25-64, tj. 278os.); min. 60% będą stanowiły kobiety, tj. 202 os.),
  • Osoby o niskich kwalifikacjach tzn. wykształcenie max. średnie, tj. ISCED 3 (min. 60%, tj. 209 os.).
  • Osoby w wieku 50 lat i więcej – min. 13% tj. 46 os.,
  • Wszyscy uczestnicy to osoby zatrudnione w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) oraz podmiotach ekonomii społecznej.

Proces szkoleniowy – przeprowadzenie kursu języka angielskiego lub niemieckiego zakończonego certyfikacją zewnętrzną:
Warunkiem rozpoczęcia kursu jest utworzenie 12-osobowej grupy. Uczestnicy będą przyporządkowani do odpowiednich grup na podstawie wyników testu znajomości języka angielskiego lub niemieckiego przeprowadzonego na etapie rekrutacji.

ZAKRES:
Kursy będą realizowane na poziomach A1-C1. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w postaci podręczników. Zajęcia kończą się uzyskaniem przez Uczestników Projektu certyfikatu zewnętrznego potwierdzającego zdobycie określonego poziomu biegłości językowej (zgodnie z ESOKJ).

W ramach Projektu przeprowadzone zostanie:
– 120 godzin kursu języka angielskiego dla 312 osób,
– 120 godzin kursu języka niemieckiego dla 36 osób.
Zajęcia prowadzone będą w dni robocze i/lub w weekendy w zależności od preferencji uczestników, śr. 2-3 razy w tygodniu po 3-4 godziny (1h=45min).

Na początku, w trakcie oraz na zakończenie szkoleń na danym poziomie Uczestnicy przystąpią do wewnętrznych testów wiedzy. Po zakończeniu każdych 60h szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia (na podstawie testu końcowego oraz frekwencji na poziomie min. 80%).